Saltar apartados

Especialista en Auditories Energètiques i Edificis de Consum d'Energia Quasi Nul (30 ECTS)

 

NO S'IMPARTEIX DES DEL CURS 2019/20

 

 

PRESENTACIÓ

Aquest títol s'ha dissenyat per a facilitar l'adequació a les noves exigències normatives en eficiència energètica, tant de professionals en exercici com de nous titulats. Es tracta d'una matèria nova que no està prou coberta per cap dels plans d'estudis dels diferents graus en edificació i indústries existents, però que els professionals estan obligats a conèixer i aplicar en la seua labor quotidiana.

 

OBJECTIUS

L'objectiu de la implantació d'aquest Títol Propi és proporcionar als estudiants de graus relacionats amb l'edificació, així com a professionals en exercici, la formació necessària per a poder dissenyar, executar i avaluar els edificis conforme a les noves exigències en matèria d'eficiència energètica derivades de les directives europees. En concret es tracta de dues directives: La Directiva Europea 2010/31/UE que estableix que en 2018 tots els edificis de titularitat pública i en 2020 tots els de titularitat privada hauran de ser Edificis de Consum d'Energia quasi Nul (nZEB); i el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, de transposició de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu relativa a auditories energètiques i auditors energètics, que reconeix l'eficiència energètica com un aspecte essencial de l'estratègia europea per a un creixement sostenible i estableix l'obligatorietat de realitzar auditories energètiques en determinats edificis des de 2016.

 

DESENVOLUPAMENT

El Títol es desenvolupa en tres mòduls.

Es planteja un primer mòdul amb matèries comunes que comprenen la base dels coneixements teòrics i pràctics sobre eficiència energètica en l'edificació. Els mòduls II i III proporcionen l'especialització en dues àrees diferents: auditories energètiques (Directiva 2012/27/UE) i edificis de consum d'energia quasi nul (Directiva 2010/31/UE).

Mòdul I: Anàlisi energètica dels edificis (10 ECTS) (1er quadrimestre)

Mòdul II: Auditories energètiques (10 ECTS) (2º quadrimestre)

Mòdul III: Edificis de consum d'energia quasi nul (10 ECTS) (2º quadrimestre)

 

 MÒDUL I: Anàlisi energètica de l'els edificis (10 ECTS) (1er quadrimestre)

1. Energia. Fonaments, producció i subministrament (2 ECTS)

 • Un.1. Fonaments de l'energia.
 • Un.2. Producció d'energia per a autoconsumo.
 • Un.3. Subministrament, contractació i manteniment.

2. Anàlisi energètica dels edificis (4 ECTS)

 • Un.1. Estudi de l'envolupant.
 • Un.2. Estudi de la demanda.
 • Un.3. Instal·lacions tèrmiques.
 • Un.4. Instal·lacions d'il·luminació.

3. Avaluació de l'eficiència energètica (4 ECTS)

 • Un.1. Normativa sobre eficiència energètica en l'edificació.
 • Un.2. Eines per a l'avaluació de la certificació energètica.

 

MÒDUL II: Auditories energètiques (10 ECTS) (2º quadrimestre)

4. Variables energètiques i anàlisis energètiques d'indústries (4 ECTS)

 • Un.1. Equips de mesura i presa de dades.
 • Un.2. Anàlisi energètica d'indústries.

5. Contingut de l'auditoria i presentació de resultats (4 ECTS)

 • Un.1. Norma UNE-EN 16247. Auditories energètiques.
 • Un.2. Estudi de casos pràctics d'auditories energètiques.

6. Execució de l'auditoria i propostes de millora (2 ECTS)

 

MÒDUL III: Edificis de consum d'energia quasi nul (2º quadrimestre)

7. Edificis de consum d'energia quasi nul: fonaments i estudi de l'envolupant (2,5 ECTS)

 • Un.1. Fonaments dels edificis de consum d'energia quasi nul.
 • Un.2. Solucions constructives per a l'envolupant.

8. Disseny, execució i anàlisi d'edificis nZEB (2,5 ECTS)

 • Un.1. Mètode d'anàlisi de l'eficiència energètica.
 • Un.2. Execució d'edificis nZEB.

9. Simulació energètica (3 ECTS)

10. Tecnologies TICC en la gestió energètica d'edificis (2 ECTS)

 

 

CLASSES

Inici i fi de les classes: del 15/10/2018 al 08/06/2019

Modalitat: semipresencial

Horari:

 • Primer quadrimestre: dijous de 16:00 a 21:00 h.
 • Segon quadrimestre: dijous i divendres de 16:00 a 21:00 h.

 

TÍTOLS

Els títols a obtenir es distribueixen segons aquests Mòduls:

EXPERT EN AUDITORIES ENERGÈTIQUES (20 ECTS): REALITZAR MÒDUL I + MÒDUL II

ESPECIALISTA EN AUDITORIES ENERGÈTIQUES I EDIFICIS DE CONSUM D'ENERGIA QUASI NUL (30 ECTS): REALITZAR MÒDUL I + MÒDUL II + MÒDUL III

 

DIRIGIT A

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria. Alumnes d'últim curs d'aquestes titulacions.

El títol d'Expert en Auditories energètiques conforme a l'article 8 del RD 56/2016 també està dirigit a titulats en formació professional o amb certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals l'àmbit competencial de les quals incloga matèries relatives a les auditories energètiques o a aquells que tinguen reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral d'acord amb l'estipulat en el RD 1224/2009.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Límit de 40 places per Títol seguint els següents criteris d'admissió:

A) Titulació

  1) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria de la Universitat d'Alacant.

  2) Col·legiats de col·legis professionals relacionats amb l'àmbit de l'enginyeria i arquitectura de la demarcació territorial d'Alacant.

  3) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura de la Universitat d'Alacant.

  4) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria d'altres universitats.

  5) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura d'altres universitats.

  6) Resta.

B) Ordre d'inscripció

 

TAXES

Mòduls individuals: 65.55 € el crèdit

Tres Mòduls; 57 € el crèdit

 

PREINSCRIPCIÓ

Termini: del 02/05/201 al 12/10/2018

Places limitades segons criteris d'admissió. És necessari realitzar la preinscripció.

Documentació requerida:

 • Fotocòpia del document d'identificació:

- Alumnes espanyols: còpia del DNI.

- Alumnes estrangers: còpia del passaport o del NIE. Els alumnes que cursen la versió a distància podran identificar-se amb el document d'identitat del seu país.

 • Fotocòpia del títol compulsada que li dóna accés a l'estudi.

 

Sol·licitud a través del següent formulari electrònic:  FORMULARI

 

MATRÍCULA

Una vegada admès/a se indicaran els passos a seguir per a realitzar la matricula online. No és obligatori realitzar els tres mòduls durant el mateix curs acadèmic, en aquest cas s'aplica el preu de mòduls individuals.

Al gener de 2019 s'informarà de nous períodes de matriculació.

Documentació requerida:

Es podrà sol·licitar a l'alumne documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades per l'alumne, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger.

 

INFORMACIÓ I CONTACTE

Dpto d'Edificació i Urbanisme

Correu electrònic: efienzeb@ua.es

Telèfon : 96 590 36 52

Web: https://web.ua.es/es/audit-nzeb/

         https://deu.ua.es/es/

 

Més información:

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=9267&llengua=V&caca=2017-18#

 

 

 

 

 

 

Departament d'Edificació i Urbanisme


Universitat d'Alacant
Politècnica IV, mòdul III, 1a planta
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3652

Fax: (+34) 96 590 3820

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464